Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm

Ortado u Direni Devrim Emperyalizm Aral k da d nyan n en me hur i portac s Muhammad Bouazizi y zde otuzluk i sizlik oran na sahip bir Tunus kasabas olan Sidi Bouzid te belediye n nde kendini ate e verdi G n n daha erken saat

 • Title: Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm
 • Author: Y. Doğan Çetinkaya
 • ISBN: 9789750515842
 • Page: 319
 • Format: Paperback
 • 17 Aral k 2010 da, d nyan n en me hur i portac s Muhammad Bouazizi, y zde otuzluk i sizlik oran na sahip bir Tunus kasabas olan Sidi Bouzid te, belediye n nde kendini ate e verdi G n n daha erken saatlerinde mallar na el konmu olan Muhammad, ik yet etmeye gitti inde a a lanmaya maruz kalm t Onun kendini yak , on g n sonra Tunus un ba kentine ula acak olan prote17 Aral k 2010 da, d nyan n en me hur i portac s Muhammad Bouazizi, y zde otuzluk i sizlik oran na sahip bir Tunus kasabas olan Sidi Bouzid te, belediye n nde kendini ate e verdi G n n daha erken saatlerinde mallar na el konmu olan Muhammad, ik yet etmeye gitti inde a a lanmaya maruz kalm t Onun kendini yak , on g n sonra Tunus un ba kentine ula acak olan protestolar n fitilini ate ledi Son y llarda Ortado u da ya anan hareketlenme, isyan, direni dalgas bu olayla ba lad Bouazizi den nce de insanlar haysiyetlerini rencide eden davran lar kar s nda Ortado u nun kaderine isyan edercesine kendilerini ate e vermi ti Ancak Tunus ta 2010 da ba layan isyan ve direni dalgas t m Ortado u ya yay ld nda Bouazizi bir bayrak haline geldi.Y Do an etinkaya n n derledi i bu kitap, Ortado u da son d nemde ya ananlar etrafl bir tarihsel politik de erlendirmenin ekseninde ele al yor Bir yanda 18 y zy l n sonundan bug ne Ortado u da ya anan isyan, direni , devrim ve toplumsal siyasal hareketler tart man n bir hatt n kuruyor Di er hatta ran Devrimi, devrim ve ertesinde ya anan geli melerin nda tart l yor Bu iki hatt n ortas nda ise son d nemin en uzun s ren deneyim rne i olarak M s r, merkeze yerle erek ayr nt l bir ekilde inceleniyor toplum, ekonomi, siyaset, ordu ve muhalefet kapsaml bir analize t bi tutuluyor.Y Do an etinkaya, James Gelvin, Hazem Kandil, Farhad Khosrokhavar, Mete ubuk u, Y ksel Ta k n n makalelerinden olu an Ortado u Direni , Devrim, Emperyalizm, Ortado u da ne olup bitti ini anlamak i in derinlikli bir bak sunuyor.

  • Best Download [Y. Doğan Çetinkaya] ó Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm || [Science Fiction Book] PDF ☆
   319 Y. Doğan Çetinkaya
  • thumbnail Title: Best Download [Y. Doğan Çetinkaya] ó Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm || [Science Fiction Book] PDF ☆
   Posted by:Y. Doğan Çetinkaya
   Published :2018-07-18T02:02:57+00:00

  One thought on “Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *