Gölge Gününün Azabı (Ve Ateşin Gül Serinliği)

G lge G n n n Azab Ve Ate in G l Serinli i Hayata l ml l k duygusunu yan ndan eksik etmeden bakmak hayat kendince anlaml k lman n yollar ndan biridir te yandan hayat derinlemesine ya amak ise epey bir bedel istiyor Bu yolda hayat yeniden bu

 • Title: Gölge Gününün Azabı (Ve Ateşin Gül Serinliği)
 • Author: Fırat Mehmet Eroğlu
 • ISBN: 9786055295141
 • Page: 479
 • Format: Paperback
 • Hayata, l ml l k duygusunu yan ndan eksik etmeden bakmak, hayat kendince anlaml k lman n yollar ndan biridir te yandan, hayat derinlemesine ya amak ise epey bir bedel istiyor Bu yolda hayat yeniden bulmak kadar yeniden kaybetmek de var iddetin bir ya am bi imi oldu u, varl klar n telef oldu u, s rekli a tlar n yak ld , cenaze mar lar n n al nd bir lkede iHayata, l ml l k duygusunu yan ndan eksik etmeden bakmak, hayat kendince anlaml k lman n yollar ndan biridir te yandan, hayat derinlemesine ya amak ise epey bir bedel istiyor Bu yolda hayat yeniden bulmak kadar yeniden kaybetmek de var iddetin bir ya am bi imi oldu u, varl klar n telef oldu u, s rekli a tlar n yak ld , cenaze mar lar n n al nd bir lkede insan nereye kadar yolculuk yapabilir B ylesi bir yolculukta, insanlara ahlak n ve erdemin resimlerini g stermek hayat n gidi at na m dahil olan bir eylemcinin omuzlar na binen y kten daha az de ildir herhalde.Ero lu, bu noktada tam anlam yla bir m dahil olmasa bile, insana ve ya ama dair tespitlerin felsefesini yapmadan, insan n i ini ac tan bu durumlar , l mle bar k bir ekilde, y re i yetti ince kendi penceresinden g r nt leyerek ve g r nt ler zerinde kendi yapt okumalarla birlikte g steriyor Dikkatli g zlemler yaparak elde etti i g r nt leri e itli a r mlarla besledikten sonra bile imci sonu lara y nelten zg n yap lar kuruyor O, bir t r G r nt Kovalama Hastal diyor bu yapt na Ahmet Ha im de kt gezilerden sonra yazd denemeleri, Ola an st l kler Av olarak tan mlamam m yd Ero lu nun G lge G n n n Azab ve Ate in G l Serinli i adl bu yap t nda, anlat lar kendi hayat n n olgular gibi g r nse de, o unda deneyime d n m , an msanabilecek bir yan bulunabiliyor.Olaylar oldu u gibi anlatmak yerine, o olaylardan bilin alt nda kalan bir izi yeniden canland rmak amac yla e itli imgeler kararak ve de olaylar aras simgesel i ba lant larla yans tmay deniyor.Yer ve zaman g zetmeden kar la t olaylar ve olgular bir t r i monolog haline getirmek, hayat dert etmek anlam na gelmez mi Bu etkinli i, ancak kendiyle sohbet etmeyi becerebilen ki iler yapabilir Hayatlar n te rih masas na yat r p inceleyen ve bu hayattan elde ettiklerini deneyime d n t rmeyi bilen sadece onlard r Yani tan k oldu u insan ili kilerini, ya anm hayatlar deneyime d n t recek yazma i g d s bir tek onlarda vard r inde biriktirdikleri hik yeleri birer vakayiname haline getirip, hayat nosyonu ba lam nda stlenmi olduklar yazma eylemiyle okura ula t rmaya al malar , i te bu ger ekli i ifade eder nk kendiyle konu maya yeterli zaman ay rmayan g n m z insanlar n n, ya ad klar hayat n ger ekleri kar s nda ba ka d nyalar n hayalini kuracak kadar gelece i sezmeye pek vakit ay rmad klar biliniyor.O G nay

  • [PDF] ↠ Unlimited ì Gölge Gününün Azabı (Ve Ateşin Gül Serinliği) : by Fırat Mehmet Eroğlu ñ
   479 Fırat Mehmet Eroğlu
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ì Gölge Gününün Azabı (Ve Ateşin Gül Serinliği) : by Fırat Mehmet Eroğlu ñ
   Posted by:Fırat Mehmet Eroğlu
   Published :2019-02-10T13:17:59+00:00

  One thought on “Gölge Gününün Azabı (Ve Ateşin Gül Serinliği)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *