Čaplinova stopala

aplinova stopala Bojan Babi nas u novoj knjizi upoznaje sa osobljem i korisnicima Ustanove za gerontolo ku negu i asistirani boravak Novi ivot u gradu M sa njihovim skoro po pravilu traumatizovnim ivotima i sa na in

 • Title: Čaplinova stopala
 • Author: Bojan Babić
 • ISBN: null
 • Page: 293
 • Format: Paperback
 • Bojan Babi nas u novoj knjizi upoznaje sa osobljem i korisnicima Ustanove za gerontolo ku negu i asistirani boravak Novi ivot u gradu M, sa njihovim, skoro po pravilu traumatizovnim ivotima i sa na inima kako se svako od njih nosi sa time, kako vidi sebe i kako se predstavlja drugima itamo dvadesetak upe atljivih povesti koje ne mo emo lako zaboraviti, o ljudima kojBojan Babi nas u novoj knjizi upoznaje sa osobljem i korisnicima Ustanove za gerontolo ku negu i asistirani boravak Novi ivot u gradu M, sa njihovim, skoro po pravilu traumatizovnim ivotima i sa na inima kako se svako od njih nosi sa time, kako vidi sebe i kako se predstavlja drugima itamo dvadesetak upe atljivih povesti koje ne mo emo lako zaboraviti, o ljudima koji su opisali svoj ivotni krug, u kome su do li do stra ne granice, one koja ih je bitno odredila, formatirala, spr ila.Neki od njih su nepokretni, neki dezorijentisani, haluciniraju, me aju javu i san, vra aju se u pro lo, neki su slepi, fotofobi, bez nogu, neostvarenih ambicija i elja, a svi su stari i nemo ni, ostavljeni od rodbine, napu teni, sa jedinom izvesno u bliske smrti, nestanka Svi se oni gr evito dr e svojih principa, slike o sebi, ele da ive, uprkos odjavnoj pici svog ivota i jedan od bitnijih zaklju aka knjige je da je li ni mit u tom slu aju esto ja i od istine, potrebniji Va nije je kako sebi obja njavamo svoj udes nego ta nam se stvarno desilo.Pisac se, dakle, uhvatio u ko tac sa verovatno najte om temom u literaturi, sa smr u, sa bespomo no u i slabo u oveka na kraju ivota, sa dobom kada svako sebi, ako mo e i eli, podnosi zavr ni ra un Starost i umiranje, palijativna nega, svakako su kao teme nepopularne u dana njem teroru mladosti i zdravlja, la ne sre e, smrt je tema koja se izbegava ili se o njoj govori kao da se samo drugima de ava, na filmu, kroz fraze i kao da je sve o tome ve re eno Me utim, smrt je neuhvatljiva i nepojamna sila koja dolazi po svakoga itava civilizacija je poku aj da se da odgovor na ovo teskobno pitanje.Zbog svog stanja junaci Babi eve knjige izgledaju kao senke, prikaze, karikature, kao glumci koji imaju samo jedan tekst koji izgovaraju godinama jer su otelotvorenje li ne mitologije koja je ja a od realnosti, i svi, uklju uju i i osoblje pansiona pomalo li e na glumce neke tragikomedije Svako od njih je svojevrstan arli aplin koji se la no predstavlja, upada u nevolje, udi za onim to ne mo e imati, ponekad urnebesno sme an jer mu je opseg delovanja veoma ograni en Shvatamo da je starost i komi na i to olak ava pri u o njoj Bila bi to i poenta knjige, ta samilost za ljudski rod, kroz osmeh.Ne an i delikatan stil Bojana Babi a koji se ini posebno dragocen kada do arava psihi ka stanja i oniri no, u aplinovim stopalima dobija na puno i i snazi, dok se mesta gde pripovedanje od obi ne slike postaje esejisti ka misao itaju kao vrhunska literatura Zbog svega toga ova knjiga izuzetna je novina na na oj predvidljivoj knji evnoj sceni i prava umetni ka pobeda Upotrebimo, na kraju, i tu starinsku i zaboravljenu re , ona je dokaz da jo ima plemenitosti i nade za sve nas.

  • [PDF] Download ☆ Čaplinova stopala | by ò Bojan Babić
   293 Bojan Babić
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Čaplinova stopala | by ò Bojan Babić
   Posted by:Bojan Babić
   Published :2018-012-04T13:55:11+00:00

  One thought on “Čaplinova stopala”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *